มาตรฐานการศึกษาชาติของชาติ พ.ศ. 2561

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีการปรับรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความเหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา พร้อมให้อิสระกับสถานศึกษาในการกำหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ซึ่งจะสร้างอัตลักษณ์สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และความถนัดของผู้เรียน อีกทั้งมีการจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นต้นที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งคาดหวังให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับผู้เรียนอันจะเป็นการสร้างคนไทย 4.0 ที่แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและสถานศึกษา

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). มาตรฐานการศึกษาชาติของชาติ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด.
  • OEC News สภาการศึกษา. (2561). มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561. สืบค้น 12 พฤศจิกายน 2565, จาก : https://shorturl.asia/7PT5F