มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ฉบับย่อ)

เอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ฉบับย่อ) เป็นแนวทางการดำเนินงาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกสังกัด ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยกันเพิ่มคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับใหม่ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ ดังกล่าว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ฉบับย่อ) (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟิค จำกัด.
  • _______________. (2562). มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ. สืบค้น 12 พฤศจิกายน 2565, จาก : http://www.onec.go.th/th.php/page/category/CAT0001189