แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้กล่าวถึง ประเด็นการปฏิรูปเรื่องที่ 2 การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้เพื่อให้เด็กปฐมวัยทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึง ได้รับการดูแล และได้รับการศึกษาในระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน มีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องอย่างเป็นเอกภาพ รวมถึงการให้ศูนย์เลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศมีการประกันคุณภาพ และได้รับการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อกำหนดคุณภาพที่เหมาะสม และมีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองและการดูแลเด็กปฐมวัย อีกทั้งต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

  • คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา. (2562). แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา. สืบค้น 19 กันยายน 2565, จาก : https://shorturl.asia/Drukw
  • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). ยุทธศาสตร์ชาติ. สืบค้น 12 พฤศจิกายน 2565, จาก : https://shorturl.asia/gXbt5
  • ศธ.360 องศา. (2564). แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง). สืบค้น 12 พฤศจิกายน 2565, จาก : https://moe360.blog/2021/03/01/national-reform-plans/