คำตอบยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ “จากครูสอน สู่ครูโค้ช”

วันที่จัดกิจกรรม:

เริ่ม พฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตรเปิดให้กับคุณครูเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และผู้สนใจ ร่วมเรียนรู้ จากโค้ชมืออาชีพที่ผ่านการรับรองระดับนานาชาติ ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการโค้ช รวม 9 หัวข้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างสุข สร้างการเติบโต สร้างคุณธรรมด้วยกระบวนการโค้ช

เอกสารอ้างอิง

  • โรงเรียนคุณธรรม – โชว์ แชร์ เชื่อม. (2565). คำตอบยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ “จากครูสอน สู่ครูโค้ช”. สืบค้น 17 พฤศจิกายน 2565, จาก : https://shorturl.asia/0cNP5