เวที Health Talk ครั้งที่ 8  ผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ตอน ออกแบบการเล่นตามช่วงวัย

วันที่จัดกิจกรรม:

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

เพราะ “การเล่น” สำคัญกับเด็ก

เพราะ “การเล่น” ช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองของเด็ก 

เพราะ “การเล่น” ช่วยเสริมพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ของเด็ก 

Child Impact ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และ สสส. ขอเชิญชวนครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ร่วมเรียนรู้เป็นผู้อำนวยการเล่นเพื่อส่งเสริมการเล่นของเด็ก ทั้งในบ้าน โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ สนุกสนาน มีความสุข และสนับสนุนการเล่นของเด็กได้เล่นอย่างปลอดภัย ในกิจกรรม  เวที Health Talk ครั้งที่ 8  ผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ตอน ออกแบบการเล่นตามช่วงวัย

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/KjnJW

เอกสารอ้างอิง

Child Impact. (2566). เวที Health Talk ครั้งที่ 8  ผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ตอน ออกแบบการเล่นตามช่วงวัย. สืบค้น 18 สิงหาคม 2566, จากhttps://www.facebook.com/Childimpact.co/posts/pfbid0vdWPWCZhyCn4PN4T9w6WrDTrt7rejjTPGNjgbdjV3GDRTiA4DqKwEdoyJBSUzaYLl