อนาคตห้องสมุด: สื่อกลางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

วันที่จัดกิจกรรม:

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.30 น.

งานเสวนา ‘อนาคตห้องสมุด: สื่อกลางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย’ ร่วมฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ โดยเชิญวิทยากร คุณสุธาทิพย์ ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการห้องสมุด
ดรุณบรรณาลัย พญ. ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี กุมารแพทย์ เจ้าของเพจหมอแพมชวนอ่าน
และอาจารย์ อัจฉรา ประดิษฐ์ อาจารย์ภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มศว. 
ดำเนินรายการโดย คุณแม่นิดนก

ประเด็นที่ร่วมสนทนาและให้ความรู้ มีดังต่อไปนี้

ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิตอล และ AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หนังสือและการอ่านยังมีผล
ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างไรบ้าง หนังสือเล่มยังจำเป็นหรือไม่ ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็ก
ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง โดยภายในงานจะจัดเป็นการเสวนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้อง MDIC ชั้น 2 อาคาร TCDC (ส่วนหลัง)

**เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม**

            กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ ผู้ปกครอง ครู ผู้ทำงานกับเด็กปฐมวัย และผู้สนใจทั่วไป
เปิดรับจำนวน 40 คน

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ https://barefootbanana.co/festival/

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ  Children’s Picture Book Festival 
หรือโทร 095-845-4164

เอกสารอ้างอิง

Children’s Picture Book Festival. (2566). อนาคตห้องสมุด: สื่อกลางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย. สืบค้น 25 กันยายน 2566, จาก https://web.facebook.com/photo?fbid=158310980651273&set=pcb.158313157317722&locale=th_TH