ประชุมวิชาการ “Early Childcare and Education Collaboration” ครั้งที่ 1 ในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 20 ปี

วันที่จัดกิจกรรม:

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 256

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Early Childcare and Education Collaboration” ครั้งที่ 1 
ในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 20 ปี
ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2566 โดยค่าลงทะเบียนแบบonline ราคา 1,000 บาท on-site ราคา 2,500 บาท
หากชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ค่าลงทะเบียนแบบ online ราคา 1,500 บาท 
on-site ราคา 3,000 บาท ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/Fh3DcRrUcgfwzxeQ7

เอกสารอ้างอิง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2566). ประชุมวิชาการ “Early Childcare and Education Collaboration” ครั้งที่ 1 ในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 20 ปี. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 จาก https://med.msu.ac.th/web/?p=6544