โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

วันที่จัดกิจกรรม:

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น.

สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย ขอเรียนเชิญครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ และบุคลากรวิชาชีพ
ที่มีหน้าที่สอนและดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” เพื่อให้สามารถจัดการพฤติกรรม
ด้านการเรียนและด้านสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้

วันที่จัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

1. โครงการนี้เป็น “บริการวิชาการสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล” ของสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับไม่เกิน 100 คน)

2. หากลงทะเบียนแล้วมีเหตุฉุกเฉินทำให้ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สามารถโทรแจ้งมายังสมาคมฯ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมโครงการฯ 

Facebook สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย

LINE ID : spedthailand

โทร. (089) 797-5233

3. หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าอบรม หรือไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการใด ๆ ของสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทยในอนาคตได้อีกต่อไป

สมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/JEa71um2NbWqk8oN7

เอกสารอ้างอิง

สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย. (2566). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ. สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2566, จาก

https://www.facebook.com/100034017225957/posts/pfbid02j6y7Vy7uw5Sj5a6LEKJ2mP3Y26ZB78VmdLEfccUeQiDBvgefTDt9c2j2Ce2Ro3FZl/?mibextid=cr9u03