เวทีวิชาการงานปฐมวัยสไตล์ญี่ปุ่น “มีวินัย รับผิดชอบเองเป็น ทำไมเด็กญี่ปุ่นทำได้”

วันที่จัดกิจกรรม:

วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันอาศรมศิลป์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมงานเวทีวิชาการ The 44th Conference of international Association of Childhood Education งานปฐมวัยสไตล์ญี่ปุ่น “มีวินัย รับผิดชอบเองเป็น ทำไมเด็กญี่ปุ่นทำได้”

จัดขึ้นโดยสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION (IAECE) จากประเทศญี่ปุ่น เป็นเวทีวิชาการ แลกเปลี่ยน และร่วมทำกิจกรรมกับนักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยจากประเทศญี่ปุ่น และการศึกษาปฐมวัยจากโรงเรียนรุ่งอรุณ ประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันอาศรมศิลป์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัคร : นักการศึกษา ครูปฐมวัย หรือผู้ที่สนใจค่าใช้จ่าย : ท่านละ 2,200 บาท
(รวมค่าอาหารว่าง/กลางวัน และมื้อค่ำ) พร้อมรับเกียรติบัตร

เอกสารอ้างอิง

สถาบันอาศรมศิลป์. (2566). เวทีวิชาการงานปฐมวัยสไตล์ญี่ปุ่น “มีวินัย รับผิดชอบเองเป็น ทำไมเด็กญี่ปุ่นทำได้”. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.arsomsilp.ac.th/schoolvisit2023/