ชุดการฝึกเด็กพิเศษอายุ 3 – 5 ปี : กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

วันที่จัดกิจกรรม:

รับขมได้ตลอดเวลา

สื่อการสอนชุดการฝึกเด็กพิเศษอายุ 3 – 5 ปี : กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ในรูปแบบ Drawing Animation เรียนรู้จากคลิปวิดีโอชุด 6 ตอน จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกทำกิจวัตร
ประจำวันได้ด้วยตนเองที่บ้านแบบง่าย ๆ ประกอบไปด้วย 5 ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการรับรู้และความเข้าใจภาษา ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะพื้นฐานงานบ้าน พร้อมทั้งหลักในการฝึกทักษะแก่เด็ก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ

 เข้าชมได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLfXW-rsOjjmjaQPHIH6lSe_rhkHCqAt7b

เอกสารอ้างอิง

Rajanukul Institute. (2566). ชุดการฝึกเด็กพิเศษอายุ 3 – 5 ปี : กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.facebook.com/photo/?fbid=656632969980158&set=a.243475221295937