การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และการเรียนรู้หนังสือ (อ่าน – เขียน) ของเด็กวัยอนุบาล “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ตอน hear from experts”การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และการเรียนรู้หนังสือ (อ่าน – เขียน) 

วันที่จัดกิจกรรม:

วันสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และการเรียนรู้หนังสือ (อ่าน – เขียน) ของเด็กวัยอนุบาล “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ตอน hear from experts”

ในวันสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร (ห้อง 101) อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง (อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ อาทิ

– ครูชีวัน วิสาสะ 

– ดร.ธันยา พิทยาพิทักษ์ 

– ดร.อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์

– ดร.นฤมล เนียมหอม

สามารถคลิกลงทะเบียนร่วมฟังการบรรยาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiY5tdxltncH1vii5yFzp70vtE_X0FTnLVtdmI0rW5X9aiSA/viewform

เอกสารอ้างอิง

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2567). โครงการสัมมนาวิชาการ การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และการเรียนรู้หนังสือ (อ่าน – เขียน) ของเด็กวัยอนุบาล “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ตอน hear from experts”. สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2567 จากhttps://www.edu.chula.ac.th/node/3123