คอร์สเรียนฟรีจาก Hook Learning Play to Progress เล่นให้เป็น ไปได้ไกล

วันที่จัดกิจกรรม:

ตลอดเวลา

คอร์สเรียนฟรีออนไลน์ในหัวข้อ “Play to Progress เล่นให้เป็น ไปได้ไกล” พัฒนาเนื้อหาโดย โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ และสอนโดย คุณวีรวรรณ กังวานนวกุล (จิ๋ว) นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และ คุณอุไรรัตน์ หน้าใหญ่ (เหมียว) นักวิชาการชุมชน

รายละเอียดกิจกรรม

คอร์ส Play to Progress เล่นให้เป็น ไปได้ไกล เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่กำลังมองหากิจกรรรมการเล่นอิสระ (Free Play) และการเล่นผ่านประสาทสัมผัส (Sensory Play) ร่วมกับเด็ก ๆ
  • ผู้ที่สนใจพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กผ่านการเล่นในแต่ละช่วงวัย
  • ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยากดึงขุมพลังความสุขจากการเล่นในวัยเด็กของตนเพื่อมาเล่นกับเด็กในวันนี้
    และสร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน

การเล่นสามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก ทุกครั้งที่เด็ก ๆ ได้เล่น เขาจะได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างบุคลิกลักษณะนิสัย รวมไปถึงการเตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือสิ่งรอบตัวของพวกเขา เพราะถ้าเด็กขาดการเล่นจะสูญเสียโอกาส และการพัฒนาศักยภาพ คอร์สนี้จึงจะช่วยส่งเสริมการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนเป็น 7 บทเรียนรู้ ดังนี้

บทที่ 1 เรื่องเล่นเรื่องใหญ่

บทที่ 2 เล่นตามวัย พัฒนาทักษะไปด้วยกัน

บทที่ 3 ผู้อำนวยการเล่น ใคร ๆ ก็เป็นได้

บทที่ 4 Ready, Set, PLAY! เริ่มเล่นเลย!

บทที่ 5 สร้างมุมเล่น พื้นที่ไหนก็เล่นได้

บทที่ 6 เล่นพัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง 8 (1)

บทที่ 7 เล่นพัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง 8 (2)

สามารถเรียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ที่ :  https://hooklearning.com/course/play-to-progress/

เอกสารอ้างอิง

Hook Learning. (2567). คอร์สเรียนฟรีจาก Hook Learning Play to Progress เล่นให้เป็น ไปได้ไกล. สืบค้น 31 มีนาคม 2567, จาก https://hooklearning.com/course/play-to-progress/?fbclid=IwAR0nIxCNO4Mq1cMWkC3OL_5WMKYcoz5rsUCYZesQxz2M9g2GvaHb6PRP9f4_aem_AULZyAMEs67ROXo9NuJStGWK55eO2bpvbSev-Iq8Kex4OJxjpk6tH__cbRd3mF_8yg7JO292Ma3nAFUc2JuY6BV1