ประชุมการเสริมสร้างกรอบการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเอาใจใส่รอบด้านในประเทศไทย
(Nurturing Care Framework in Thailand)

วันที่จัดกิจกรรม:

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567   เวลา 09.00-15.00 น

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ UNICEF THAILAND ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างกรอบการดูแลเด็กปฐมวัย อย่างเอาใจใส่รอบด้านในประเทศไทย (NURTURING CARE FRAMEWORK IN THAILAND)
            ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567   เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรม Best Western Chatuchak กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/G9LMVJcKwdKjx56WA

สอบถามเพิ่มเติม: โทร 0891239182 หรือ 02 441 0601-10 (ในวันและเวลาราชการ)

เอกสารอ้างอิง

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. (2567). ประชุมการเสริมสร้างกรอบการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเอาใจใส่รอบด้านในประเทศไทย (Nurturing Care Framework in Thailand). สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2567 จาก  https://cf.mahidol.ac.th/th/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b-3/