อบรม “จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อการเลี้ยงดูบุตรและการส่งเสริมพัฒนาการ”

วันที่จัดกิจกรรม:

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567   เวลา 09.00 – 12.00 น.

ขอเชิญบุคคลทั่วไป ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาการมนุษย์ และศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ อบรมจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อการเลี้ยงดูบุตรและการส่งเสริมพัฒนาการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ผศ. ดร.พัชรินทร์ เสรี (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) ผศ. ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) และอาจารย์ ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)

ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567   เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารอ้างอิง

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2567). อบรม “จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อการเลี้ยงดูบุตรและการส่งเสริมพัฒนาการ”. สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2567 จาก   https://www.facebook.com/photo?fbid=957984702783521&set=a.582966783618650