แนะหลัก 3F ‘Family-Free- Fun’ สร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หนุนพ่อกับลูกเล่นกันให้มากขึ้น หลังผลวิจัยพบลูกเล่นกับพ่อน้อยที่สุด พร้อมแนะนำ 3 F ‘Family-Free- Fun’ สร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย พัฒนาการดี ครอบครัวแข็งแรง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากงานวิจัยของกรมอนามัยและสำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศไทย (IHPP) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวัยกับการมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทาน การร้องเพลง การเล่นร่วมกัน และการพาเด็กไปเล่นนอกบ้าน กับพ่อแม่และผู้ดูแล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย จากการสัมภาษณ์พ่อแม่หรือผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย อายุ 3 ถึง 4 ปี จำนวน 5,787 คน ใน 17 จังหวัด จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมต่าง ๆ ร่วมกับพ่อ จะส่งผลต่อการมีพัฒนาการสมวัยทั้งสี่ด้าน (ด้านสติปัญญา-ภาษา ร่างกาย สังคม-อารมณ์ และการเรียนรู้) สูงที่สุด โดยเฉพาะด้านสติปัญญา-ภาษา

อย่างไรก็ตาม เด็กไทยยังมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมดังกล่าวร่วมกับพ่อ แม่ และผู้ดูแลน้อย โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับพ่อมีน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 31 ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับคนอื่นในครอบครัว มีร้อยละ 53 และปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับแม่มากที่สุด ถึงร้อยละ 58 ทั้งนี้การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้ใหญ่ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ หรือผู้ดูแล ส่งผลต่อพัฒนาการสมวัยที่ดีเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกับผู้ใหญ่

เอกสารอ้างอิง

  • panjawara. (2565). แนะหลัก 3F ‘Family-Free- Fun’ สร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย. สืบค้น 26 พฤศจิกายน 2565, จาก  https://www.thaihealth.or.th/?p=316219