ชวนลูก อ่าน อาน อ๊าน สร้างพัฒนาการ ยกกำลังสุข

“ชวนพ่อแม่มาอ่าน อาน อ๊าน หนังสือกับลูก ๆ ยกกำลังความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวกันเถอะ”

การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น สิ่งแรกที่ลูกได้รับคือ ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ และการที่ลูกเรียกร้องให้อ่านหนังสือให้ฟังนั้นส่วนหนึ่งเพราะว่าลูกต้องการได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันทำให้มีเวลาร่วมทำกิจกรรมกับลูกได้น้อยมาก ดังนั้นการอ่านหนังสือกับลูกจึงเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่จะได้อยู่ร่วมกันกับลูกอย่างมีความสุข

โดย  5 สิ่ง ที่ลูกจะได้รับประโยชน์จากการที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง มีดังนี้

  1. ได้รับความรัก ความอบอุ่น ความสุขจากการดูแลอย่างใกล้ชิด
  2. ได้พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาสมอง พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม รวมถึงประสบการณ์ และทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ จากเรื่องเล่าและภาพที่งดงามจากหนังสือ
  3. ได้ฝึกสมาธิ
  4. ได้บ่มเพาะพลังแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  5. เด็กจะคุ้นเคยกับสัญลักษณ์

จะเห็นได้ว่า “การอ่าน” เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก การที่พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ใช้เวลาอ่านหนังสือร่วมกับลูก ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว และถือเป็นโอกาสที่ดีในการเตรียมความพร้อมให้ลูกในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

  • thitiphon. (2565). ชวนลูก อ่าน อาน อ๊าน สร้างพัฒนาการ ยกกำลังสุข. สืบค้น 18 ธันวาคม 2565, จาก  https://www.thaihealth.or.th/?p=314610