พัฒนาการลูกน้อยสมวัย

การจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ดีและสมวัยนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ การเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูง หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูและถูกต้องตามหลักการ เด็กก็จะมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพ