เด็ก Dropout คือ ใคร?

ใคร คือ เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา

เมื่อพูดถึงนิยามคำว่า “เด็กนอกระบบการศึกษา” องค์การยูเนสโกและยูนิเซฟได้ให้นิยามสากลที่เข้าใจง่าย โดยแบ่งออกเป็น 5 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 เด็กปฐมวัยที่ไม่ได้เข้าเรียนชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา

มิติที่ 2 เด็กที่เข้าเรียนช้า หรือได้เข้าเรียนระดับประถม แต่หลุดจากระบบไป

มิติที่ 3 เด็กที่เข้าเรียนช้า หรือได้เข้าเรียนระดับมัธยมต้น แต่หลุดจากระบบไป

มิติที่ 4 เด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบ ในระดับประถม

มิติที่ 5 เด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบ ในระดับมัธยมต้น

มิติที่ 1 เด็กนอกระบบการศึกษากลุ่มแรกคือ เด็กปฐมวัยที่ยังไม่ได้เข้าเรียนอนุบาลหรือชั้นประถมศึกษา เป็นเด็กที่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษา หรืออาจจะเรียกว่าเด็กตกหล่น ทำให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยไม่รู้จักตัวตนของเด็กกลุ่มนี้มาก่อน ด้วยสภาพเช่นนี้ เราจึงต้องพยายามค้นหาเด็กที่ควรจะได้เข้าเรียน แต่ยังไม่ได้เรียน

มิติที่ 2 และ 3 คือ เด็กที่เข้าเรียนช้า หรือเข้าเรียนแล้ว แต่หลุดออกจากระบบการศึกษาไป ทั้งในระดับประถม และมัธยมต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 ล้านคน โดยหน่วยงานด้านการศึกษามีข้อมูลและรู้จักตัวตนของเด็กกลุ่มนี้ หากดูจากเลขประจำตัว 13 หลัก ก็สามารถติดตามตัวกลับเข้าสู่ระบบได้

มิติที่ 4 และ 5 คือ เด็กที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษา ทั้งประถมและมัธยมต้น ไม่ว่าจะเกิดจากภาวะความพิการ ความยากจน ความด้อยโอกาส อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ขาดเรียนบ่อย เป็นต้น ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 2.8 ล้านคน จัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ Thailand Zero Dropout ที่รัฐจะต้องดูแลด้วยเช่นกัน

เนื้อหาส่วนหนึ่งมาจาก EDquity Movement จดหมายข่าวจาก กสศ. โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ถึงเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ฉบับเดือนเมษายน 2567

เปิดอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ : https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/newsletter-01-final.pdf

เอกสารอ้างอิง

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา. (2567). เด็ก Dropout คือ ใคร? ใคร คือ เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2567 จาก  https://www.facebook.com/photo/?fbid=837195655108094&set=a.647431894084472