ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชวนทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) เป็นตัวบ่งชี้ระดับการพัฒนามนุษย์ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (The United Nations: UN) นำไปใช้เพื่อวัดคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ด้านสุขภาพ (Long and Healthy Life),ตัวบ่งชี้ด้านการศึกษา (Education) และตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานการครองชีพ (A Decent Standard of Living)

เอกสารอ้างอิง