ส่องเทรนด์การศึกษา 2023

จากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ได้เป็นจุดเร่งให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์ โดยมีการผสานกับ Application อันล้ำสมัย เพื่อพัฒนาเป็นบทเรียนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้สรุปแนวโน้มของการศึกษาในปี 2023 เอาไว้ เพื่อนำมาใช้ในการมาส่งเสริมพัฒนาบทเรียนที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้เรียนในปัจจุบัน อาทิ Gamification (การผสมผสานระหว่างรูปแบบของวิดีโอเกมกับกระบวนการเรียนรู้), Virtual Reality and Augmented Reality (การเรียนรู้จากการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง), Nano Learning (การเรียนรู้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ต่อครั้ง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง) ฯลฯ นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วยังมีการสรุปแนวโน้มของการศึกษาในด้านต่างๆ อีกหลากหลายด้าน

เอกสารอ้างอิง