รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อให้การนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ทราบถึงผลการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อจะรวบรวมเป็นข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการได้รับข้อมูลจากเวทีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สรุปผลการติดตามฯ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563

ตอนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2564). รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.