เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางภาษาอย่างเหมาะสมตามวัย เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่มั่นคง นำไปสู่การเรียนและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

หากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่เหมาะสม จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก เช่น การเรียนรู้ การสื่อสาร และการเข้าสังคม เด็กอาจมีปัญหาในการเรียนหนังสือ มีปัญหาในการเข้าสังคม และมีปัญหาในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ นางสาวอรอำไพ ลลิตาเศรษฐ์ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนคลองขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงได้พัฒนานวัตกรรม ขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดทักษะด้านภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย จึงส่งผลให้นวัตกรรมดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้เป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ECD Innovation Awards ประจำปี 2023

แนวคิดของนวัตกรรมขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์

นางสาวอรอำไพ ลลิตาเศรษฐ์ ผู้ออกแบบนวัตกรรม กล่าวว่า เนื่องจากผู้ปกครองมีความต้องการให้เด็กปฐมวัย อ่านออก เขียนได้คล่องเหมือนกับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จึงจุดประกายแนวคิดในการนำกิจกรรมการเล่านิทาน และกิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) มาพัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียนพยัญชนะของเด็กปฐมวัยร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการฟัง และการพูด ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย

จุดเด่นของนวัตกรรมคืออะไร

นวัตกรรมขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เพลิดเพลิน ไม่เร่งรัดการอ่าน การเขียน มีการประยุกต์ผสมผสานระหว่างกิจกรรมการเล่านิทาน และกิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ และพัฒนาการตามวัย เด็ก ๆ  จะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือสรรสร้างผลงานตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ได้นำเสนอผลงานให้ผู้อื่นฟัง ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าภายในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ต่อไป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กจากการใช้นวัตกรรม

เด็กมีทักษะด้านภาษาดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมจัดกิจกรรมขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยมีลีลามือ และทักษะในการเขียนพยัญชนะจากจุดเริ่มต้น ถึงจุดสิ้นสุดของตัวพยัญชนะได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน มีทักษะในการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้อย่างชัดเจน และอ่านคำง่าย ๆ  ได้  ตลอดจน มีทักษะด้านการฟัง โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามเรื่องราวที่ฟังได้ รวมถึงมีทักษะด้านการพูดในการนำเสนอผลงานของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ และเข้าใจได้   

จึงอาจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์  เป็นการนำกิจกรรมการเล่านิทาน และกิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) มาพัฒนาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน และการเขียนพยัญชนะของเด็กปฐมวัย รวมทั้งใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง และการพูด ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และเนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เร่งรัดการอ่าน การเขียน ประกอบกับมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เพลิดเพลิน ทำให้เด็กเกิดความสุข อยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

ที่มา : นวัตกรรมขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์ โดย นางสาวอรอำไพ ลลิตาเศรษฐ์ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 
โรงเรียนคลองขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

เอกสารอ้างอิง

อรอำไพ ลลิตาเศรษฐ์ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนคลองขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1. (2566). นวัตกรรมขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคา 2567 จาก

   https://ecd.onec.go.th/knowledge/innovation/6824/