คู่มือการฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

จากผลการสำรวจของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กปฐมวัย (0-6 ปี) มีพัฒนาการทางภาษา สงสัยล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 20 โดยเฉพาะหลังอายุ 3 ปี ขณะที่พัฒนาการด้านอื่นสมวัยมากกว่าร้อยละ 90 ทางสถาบันราชานุกูลจึงได้จัดทำ “คู่มือการฝึกพูดเบื้องต้น สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง” ขึ้น เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง นำแนวทางในการฝึกพูดเบื้องต้นไปใช้ในการฝึกพูดกับเด็ก โดยประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาได้ดีและไวยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

  • สถาบันราชานุกูล. (2564). คู่มือการฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • สถาบันราชานุกูล. (2564). คู่มือการฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง. สืบค้น 10 ธันวาคม 2565, จาก : https://th.rajanukul.go.th//images_file/files/%2853%29.pdf