เส้นทางสู่… “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนน”

คนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน มีความหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน มีวินัย ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและมีจิตสำนึกที่ดี และเอื้อเฟื้อต่อคนใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนที่ออกจากบ้านแล้วกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัย จึงชักชวนคนในชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ามาร่วมเป็นนักวิจัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนน” โดยมุ่งหวังบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัย ด้วยการสร้างวินัยจราจรไปที่ตัวเด็ก ส่งผ่านไปยังผู้ใหญ่ ผู้ปกครองและคนในชุมชน

ทางโครงการฯ จึงได้รวบรวม เรียบเรียง สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 8 จังหวัดขึ้น โดยหวังว่าความรู้ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทางการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีอยู่ทั่วประเทศ และเชื่อมประสานไปยังโรงเรียน หน่วยงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานสร้างวินัยจราจรในเด็กเล็กเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีวินัย และมีชีวิตที่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดไป

เอกสารอ้างอิง

childimpact. (2567). เส้นทางสู่… “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนน”. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2567 จาก  https://childimpact.co/learning/road-safety