คู่มือจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูลได้พัฒนา “คู่มือจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก” เล่มนี้ขึ้น โดยมีพื้นฐานมาจากคู่มือครอบครัวสัมพันธ์ และคู่มือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ความรู้สึกและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและระหว่างพ่อแม่ กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับลูกผ่านการเล่น และ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่/ผู้ปกครอง เด็กวัย 3– 5 ปี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ (Attachment) ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การกิน การสัมผัส การเล่น และการเล่ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นในระบบครอบครัว โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปเสริมสร้างพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย มีความผูกพันทางอารมณ์ที่ดี มีศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  • สถาบันราชานุกูล. (2562). คู่มือจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
  • สถาบันราชานุกูล. (2562). คู่มือจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก. สืบค้น 18 ธันวาคม 2565, จาก : https://shorturl.asia/OCcVS