คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี

คู่มือ “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี” เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ทั้งครู ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สามารถอยู่ในระดับขั้นพัฒนาของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อีกทั้งช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน เพื่อให้เด็กปฐมวัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดการเกิดโรค ส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยของเด็กต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. (2564). คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย.
  • สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. (2564). คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี. สืบค้น 2 มกราคม 2566, จาก : https://env.anamai.moph.go.th/th/magazine/3138#wow-book/