คู่มือสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ยิ่งเด็กเล็กมากย่อมต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ ส่วนเด็กในวัยเรียนซึ่งเป็นวัยที่มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการศึกษาหาความรู้ความชำนาญ ฝึกทักษะ หาประสบการณ์ชีวิต ชอบการออกกำลังกาย การเล่นอย่างใช้พละกำลัง หรือชอบเล่นโลดโผนเหล่านี้ย่อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับอันตรายจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และด้วยความประมาท ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย นำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เด็กได้เรียนรู้เต็มกำลังความสามารถ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมที่จะเติบโต เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป ทางกรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ “คู่มือสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโรงเรียน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. (2564). คู่มือสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
  • สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. (2564). คู่มือสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโรงเรียน. สืบค้น 2 มกราคม 2566, จาก : https://env.anamai.moph.go.th/th/magazine/2521#wow-book/7