แนวทางการดูแลสุขภาพเด็กไทย (Guideline in Child Health Supervision)

เด็กเป็นอนาคตของชาติการเลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญ
และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ พ่อ แม่ผู้ปกครอง ปู่ย่า ตายาย บุคคล
ในครอบครัวรวมถึงคุณครู แพทย์ทั่วไป และกุมารแพทย์

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กได้ใช้เป็นคู่มือในการดูแลเด็กอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน โดยครอบคลุมตั้งแต่  เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพทั้งในเรื่องครอบครัว การเจริญเติบโต พัฒนาการ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ
การคัดกรองและป้องกันปัญหาที่พบบ่อย การให้คำแนะนำตามช่วงวัย รวมถึง
แหล่งทรัพยากรและความช่วยเหลือในชุมชนและสังคม ซึ่งเขียนโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางในเรื่องนั้น ๆ จากสถาบันต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือการดูแลเด็ก หนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงดูให้เยาวชนของไทยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในทุก ๆ ด้านต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. (2565). แนวทางการดูแลสุขภาพเด็กไทย (Guideline in Child Health Supervision). สืบค้น 4 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://drive.google.com/file/d/116EdUOc0TQaQLYrtlmRaff72PcS6DT-d/view