แนวทางการดูแลสุขภาวะคุณภาพชีวิต และการเสริมสร้างคติเชิงสร้างสรรค์ โดยครอบครัวและชุมชน กลุ่มเด็กออทิสติก สำหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี

หลายครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษมักมีความรู้สึกกังวลว่าลูกจะไม่ปกติเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไป เครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง จึงได้จัดทำเอกสารแนวทางการอบรมผู้ปกครองเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะและศักยภาพบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติก

โดยเอกสารเล่มนี้ ได้รวบรวมจากการถอดประสบการณ์ของพ่อแม่ที่มีลูก
เป็นเด็กออทิสติก ในการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูในด้านต่างๆ จนลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งการฝึกหรือสอนจะใช้วิธีการเทคนิคและสื่ออุปกรณ์ที่แตกต่างหลากหลาย รวมทั้งความร่วมมือจากบุคคลใกล้ชิดและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จากการถอดประสบการณ์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและจัดทำเป็นรูปเล่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการอบรมผู้ปกครองฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกในการเลี้ยงดู รวมทั้งการนำวิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9). (2565). แนวทางการดูแลสุขภาวะคุณภาพชีวิต และการเสริมสร้างคติเชิงสร้างสรรค์ โดยครอบครัวและชุมชน กลุ่มเด็กออทิสติก สำหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี. สืบค้น 30 เมษายน 2566, จาก https://section09.thaihealth.or.th/?p=149555\