ชุดความรู้สำหรับการจัดทำสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ชุดความรู้สำหรับการจัดทำสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ที่ให้การสนับสนุนกับโครงการพัฒนา
เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ โดยคณะทำงานรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่จำเป็นเบื้องต้น
ในการสร้างสื่อ ชุดความรู้นี้สามารถเผยแพร่ และนำไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ได้ เหมาะสมกับกลุ่มครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
และกลุ่มผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสื่อ
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9). (2566). ชุดความรู้สำหรับการจัดทำสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ. สืบค้น 30 เมษายน 2566, จาก https://section09.thaihealth.or.th/?p=149555\