แนวทางการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง (Executive Functions : EF)

เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงความสำคัญและองค์ประกอบของทักษะสมอง
EF (Executive Function) คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทักษะสมอง EF ดี
การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทักษะสมองที่ดี และบกพร่อง
การพัฒนาทักษะสมองของเด็ก สภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของทักษะสมอง บทบาทของครู สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับแต่ละบริบทของพื้นที่ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). แนวทางการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง( Executive Functions : EF). สืบค้น 20 พฤษภาคม 2566, จาก https://www.onec.go.th/th.php/book/BookView/1969

___________. (2565). แนวทางการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง( Executive Functions : EF). นนทบุรี: บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด.