คู่มือการจัดทำมุมนมแม่ ในสถานประกอบกิจการ

          ในคู่มือฉบับที่นี้ประกอบด้วยแนวทางในการดำเนินงาน รูปแบบ บทบาทของผู้รับผิดชอบระดับต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรและแหล่งข้อมูลสนับสนุน ซึ่งทั้งหมดเป็นผลที่ได้จากการสรุปบทเรียนของการพัฒนาการจัดตั้งและการดำเนินงาน
มุมนมแม่ของสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ที่ผ่านมายาวนานนับสิบปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบกิจการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ที่ได้ผ่านกระบวนการระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ แก้ไขปัญหาที่พบและคันหานวัตกรรม
ต่าง ๆ ในการพัฒนา “มุมนมแม่” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อพนักงานสตรี
ที่เป็นแม่ ต่อสถานประกอบกิจการ และต่อการพัฒนาเด็กซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย. (2562). โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย. นนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นเอส ครีเอชั่น.

_________________. (2562). โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย. สืบค้น 4 มิถุนายน 2566, จาก  https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/76aba555-fb0d-eb11-80ec-00155d09b41f?isSuccess=False