คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ ฉบับครอบครัวและเด็ก

ท่ามกลางสถานการณ์ new normal สิ่งใหม่ที่เราต้องเผชิญอย่างเลี่ยงไม่ได้คือ work from home และการเรียนจากบ้านของลูกน้อยในบ้าน ทำให้เราต้องมี
บทบาทพร้อม ๆ กันในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น เป็นแม่-หัวหน้างาน เป็นพ่อ-เพื่อน
ในงาน เป็นลูก-นักเรียนออนไลน์ สิ่งเหล่านี้คงส่งผลกับภูมิคุ้มกันทางใจของเรา
ไม่น้อย จนอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันเองในฐานะที่เป็นอยู่หรือกับสมาชิกในบ้าน

จึงขอเสนอ “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ ฉบับครอบครัวและเด็ก” เพื่อให้มีแนวทาง
ที่จะสร้างการอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว พร้อมกับเติมความเข้าใจและรู้จักคน
ในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

โดยคู่มือฉบับนี้จะพาเราไปรู้จัก Family O’clock ว่าเราจะจัดการเวลา
ของทั้งครอบครัวอย่างไร และนำเสนอกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันและสร้างให้รู้จักกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นอย่าง Family Art Talk เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

ชูใจ กะ กัลยาณมิตร. (มมป.). คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ ฉบับครอบครัวและเด็ก. สืบค้น 17 มิถุนายน 2566, จาก https://shorturl.asia/hKdnJ