อยากสุขภาพดีต้องมี 3อ. สำหรับเด็กเล็ก

การมีสุขภาพดี มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยปัจจัยที่สำคัญต่อการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีของเราแต่ละคนในทุกเพศและทุกวัย คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตใน 3 เรื่อง คือ อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ์ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “3อ.”

การมีพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3อ. จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ โดยเริ่มตั้งแต่
ในวัยเด็กเล็ก เมื่อเด็กถูกปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีในเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย และเรื่องอารมณ์แล้ว จะทำให้เด็กเป็นบุคคลที่มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
เมื่อเติบโตขึ้น

เอกสารอ้างอิง

อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ และคณะ. (2558). อยากสุขภาพดีต้องมี 3อ. สำหรับเด็กเล็ก. สืบค้น 17 มิถุนายน 2566, จาก https://shorturl.asia/X3FnK

__________. (2558). อยากสุขภาพดีต้องมี 3อ. สำหรับเด็กเล็ก. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน จำกัด.