คู่มือ ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ได้เห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยในทุกระดับ โดยการเติมเต็มศักยภาพ ของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่เมืองและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ทุรกันดาร
ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความสามารถเป็นคนไทยคุณภาพในการพัฒนาประเทศ
ในอนาคตการดำเนินงานภายใต้โครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในปี 2563

เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นให้เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งผู้อำนวยการเล่น (Play worker) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการสนับสนุนการเล่นของเด็ก ตามรูปแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก และเป็นผู้ที่พัฒนาเด็กให้มีทักษะและความสามารถด้าน SOFT SKILLช่วยพัฒนศักยภาพให้เป็นเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือผู้อำนวยการเล่น
(Play worker) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น
(Play worker) ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาผู้อำนวยการเล่นในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผู้อำนวยการเล่นในกลุ่มพ่อแม่
และครอบครัวที่บ้านและชุมชนได้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2563). คู่มือ ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก. สืบค้น 7 กรกฎาคม 2566, จาก  https://www.thaihealth.or.th/?p=137343