คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่อง

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย และ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับผิดชอบในการ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” แก่เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานรัฐ
ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ที่ครอบคสุมทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายและให้การส่งเสริม สนับสนุนจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งภาคี
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประเมินเพื่อคัดกรองโรงเรียนที่ยังไปไม่ถึงมาตรฐาน ให้สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานชั้นพื้นฐานนี้ และ คัดเลือกโรงเรียนที่มีนวัตกรรม
ผลงานเด่น (Innovative School และผลการปฏิบัติที่ตีเลิศ (Best Practice School) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับขาติ และเผยแพร่สู่นานาชาติได้

เอกสารอ้างอิง

มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ. (2564). คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่อง. สืบค้น 7 กรกฎาคม 2566, จาก https://www.thaihealth.or.th/?p=137443