ออกมาเล่น ฉบับผู้ปกครอง

การเล่น กับเด็กเป็นสิ่งคู่กัน แต่ในปัจจุบันสิ่งเร้า คือ เทคโนโลยีทำให้เด็กเลือกที่จะสนใจมากกว่าการออกมาเล่นร่วมกับผู้อื่น ผู้ปกครองจึงต้องกระตุ้น
และหาวิธีให้เด็กออกมาเล่นมาทำกิจกรรมนอกบ้าน เพราะการออกมาเล่น สามารถพัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ พัฒนาการด้านพุทธพิสัย, พัฒนาการด้านจิตพิสัย และพัฒนาการด้านทักษะพิสัย ซึ่งการเล่นก็มีรูปแบบที่หลากหลาย ที่เรียกว่า
Active play คือ เด็กเป็นผู้ร่วมเล่นด้วยตนเองทำให้เด็กสนุกสนานไม่มีการกำหนดรูปแบบกติกาที่เป็นทางการ มี 3 ระดับ คือ เบาปานกลาง และหนัก เด็กควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง – หนัก อย่างน้อย 60 นาทีในทุก ๆ วัน นอกจากนี้พื้นที่เล่นก็สามารถส่งเสริมการเล่นได้ จะต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถเล่น
ได้หลากหลาย มีสิ่งต่าง ๆ ให้เล่น สอดคล้องกับวิถีชีวิต ผู้ใหญ่จะต้องดูแลไม่ห่าง และมีการแบ่งช่วงอายุชัดเจน นอกจากนี้ ยังมี 6 วิธีที่จะทำให้เด็ก Active
อย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ปกครอง คือ

  1. กระตุ้นทีละน้อย ค่อย ๆ เริ่มทีละน้อย 1 วัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  2. ให้เลือกกิจกรรมด้วยตัวเอง ให้เด็กเป็นผู้ตัดสินใจเอง
  3. ให้กิจกรรมนั้นอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดว่าเป็นสิ่งที่ครอบครัว
    ต้องทำทุกวัน
  4. พาไปสถานที่ที่ทำกิจกรรม active ได้ เช่น สวนสาธารณะ หรือ สนามกีฬา
  5. ทำให้เป็นเรื่องสนุก อาจจะลองเล่นกีฬาเป็นทีมอย่างฟุตบอล หรือกีฬาอะไรก็ได้ที่เด็กชอบ
  6. คำนึงถึงความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ

เอกสารอ้างอิง

Thaihealthesourcecenter. (2565). ออกมาเล่น ฉบับผู้ปกครอง. สืบค้น 12 กรกฎาคม 2566, จาก   https://shorturl.asia/24Kql