คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

บ่อยครั้งที่เราเห็นเด็กในวัยเดียวกันกลั่นแกล้งกันในที่โรงเรียนจนบางครั้ง
เราอาจมองข้ามเหตุการณ์นั้นไปและกลับมองว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้

แต่ปัจจุบันการแกล้งกันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำร้ายตนเอง ฆ่าตัวตาย มีรูปแบบการรังแกที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางการรังแกกันทางโลกออนไลน์ หรือ Cyber-bullying  ซึ่งปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนของไทยมีความชุกสูงถึงร้อยละ 40

จากที่กล่าวมาข้างต้น นี่จึงไม่ใช่ปัญหาที่เราควรมองข้ามอีกต่อไป
การทำความเข้าใจในเรื่องการรังแกกันให้ถูกต้องของบุคลากรในโรงเรียน ทั้งครูและผู้บริหาร รวมถึงผู้ปกครองเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยคู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียนฉบับนี้ได้พยายามเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่ครูสามารถนำไปใช้หรือปรับประยุกต์ใช้ได้ และส่งเสริมให้
ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจและมีแนวทางในการให้ความร่วมมือกับครูในโรงเรียน

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2565). คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน. สืบค้น 12 กรกฎาคม 2566, จาก https://shorturl.asia/DTnsK