คู่มือการใช้โปสเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมทักษะการดูแลลูกหลานในครอบครัว

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพกลไกระดับชุมชนที่อยู่ภายใต้
โครงการที่มีภารกิจในการเสริมการทำงานของท้องถิ่นกลไกภาครัฐระดับปฐมภูมิ กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะนำคู่มือไปใช้ คือ ผู้ทำงานสร้างเสริมสุขภาวะครอบครัว
ในระดับชุมชน เนื้อหาสาระในคู่มือนี้จะให้คำแนะนำพร้อมตัวอย่าง อีกทั้งให้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว การดูแลเด็ก พัฒนาการ
ตามวัย และกิจกรรมที่ผู้ปกครองควรทำร่วมกับเด็ก โดยเนื้อหาของคู่มือนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดยมี 4 ขั้นตอน

1. ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience หรือ CE)

2. การไตร่ตรอง (Reflective Observation หรือ RO)

3. การสรุปเป็นหลักนามธรรม (Abstract Conceptualization หรือ AC)

4. การทดลองปฏิบัติจริง (Active Experiment หรือ AE)

ผลที่คาดหวังคือ เกิดการสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการดำเนินการสร้างเสริมความรู้ ทักษะในการเลี้ยงดูเด็กควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2562). คู่มือการใช้โปสเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในชุมชน. สืบค้น 22 กรกฎาคม 2566, จาก https://happychild.thaihealth.or.th/?p=150217