ฝึกเด็กให้คิดได้ ไม่เอา ‘สิ่งเสพติด’

การสอนให้เด็กเรียนรู้ผ่านจิตใต้สำนึกเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ไม่ได้บังคับ
หรือใส่อะไรใหม่เข้าไปในตัวเด็ก แต่เป็นการ “เปิดใจ” เด็กให้ซึมซับเอาความดี
ความงาม ความจริงที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติด้วยตัวเอง และให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาจิตใต้สำนึกของเขาให้เติบโตขึ้นพร้อมกับร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ซึ่งเด็กวัย 0-7 ปีเป็นวัยที่พร้อมเปิดใจเพราะจิตใจยังว่างเปล่าบริสุทธิ์
สิ่งใดที่เด็กรับไปในช่วงเริ่มต้นชีวิตนี้จะฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึก

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2565). ฝึกเด็กให้คิดได้ ไม่เอา ‘สิ่งเสพติด’. สืบค้น 29 กรกฎาคม 2566, จาก https://persona.thaihealth.or.th/persona-new-detail/1165/22/1?data=bWVkaWFfaXNzdWVzPSZjbGllbnRfYXBwPXRocmMmYXBpa2V5PTljY2MyMDJiNjZmODNlMmI0MTUwOWQ5MDQzNThmZGE0ZGUyNTA0NWY=