เคล็ดลับสุขภาพดีสมวัยเด็ก

สุขภาพดีเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตใน 3 เรื่องหลัก คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ หากรักษาสมดุล 3 อ. นี้ได้ดี เราก็จะมีปราการต้านโรคภัยที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเด็ก ๆ ซึ่งคือวัยเริ่มแรกของการเรียนรู้ เราจึงควรปลูกฝังให้เด็ก ๆ เรียนรู้การกินอาหารที่เหมาะสมหมั่นออกกำลังกาย และจัดการอารมณ์ตนเองเพื่อที่พวกเขาจะเติบโตด้วยพัฒนาการที่ดีต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2565). เคล็ดลับสุขภาพดีสมวัยเด็ก. สืบค้น 12 สิงหาคม 2566, จาก https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/b8893420-2047-ea11-80e8-00155d09b41f?isSuccess=False