คู่มือการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้

หากทุกท่านลองมองย้อนกลับไปช่วงวัยเด็กจะพบว่าเด็ก ๆ จะเล่นอิสระ
กับสิ่งของที่อยู่ในวิถีชีวิต ตามบริบทของท้องถิ่น หรือเล่นกับทั้งธรรมชาติ
สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ขยะ สิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ของที่มีอยู่ในครัวเรือน “ทุกสิ่ง
อย่างรอบตัวเราคือของเล่น”

การเล่นแบบนี้เรียกว่า การเล่นแบบลูสพาร์ท (Loose Part Play) คือ
การเล่นกับสิ่งของหรือชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ ต่อได้ ถอดได้ ออกแบบได้หลายวิธี ไม่มีทิศทางการเล่นที่เฉพาะเจาะจง โดยการเล่นรูปแบบนี้ฝึกให้เด็กได้สำรวจ (Explore) สิ่งที่เด็กสนใจ ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด การเล่นแบบ 
Loose Part เกิดจากแนวคิดที่ว่า… “เด็กทุกคนล้วนต้องการที่จะสร้างสิ่งใด
สิ่งหนึ่งขึ้นมาด้วยตัวของเขาเอง”

สิ่งของที่เด็กเล่นนั้นอาจมาจากธรรมชาติ ของใช้ในบ้าน หรือแม้กระทั่ง
ของที่ไม่ใช้ เช่น ก้อนหิน กรวดหิน ทราย ใบไม้ เศษไม้ ท่อนไม้ ดอกไม้ เครื่องครัว ของใช้ในบ้าน ยางรถยนต์ หรือจักรยาน เสื้อผ้าเก่า ๆ เชือก ท่อ PVC เพราะของ
ทุกสิ่งสนับสนุนให้เด็กเล่นแบบปลายเปิด (Open-Ended Play) ซึ่งจะทำให้เด็ก
มีความสนุก เติมเต็มความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นในตัวเอง และเห็นคุณค่า
ของผลลัพธ์จากการค้นพบสิ่งต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น ซึ่งเป็นโอกาสดี
ที่เด็กจะได้ ค้นคว้า ค้นพบ สำรวจ และสร้างสรรค์ ผ่านการเล่นนั่นเอง

เอกสารอ้างอิง

สถาบันส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน. (2566). คู่มือการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้. สืบค้น 27 สิงหาคม 2566, จาก https://childimpact.co/learning/letplaymore-loosepart?fbclid=IwAR30fH2995AfR_gfPaBAybBTJOW54jqti23XXUCQ8OEYCt-_kOgff8AsF9E