เล่น…เพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข แนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก

เป็นคู่มือแนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก ที่เรียบเรียงมาจากประสบการณ์จริงและจากงานวิจัยของต่างประเทศ โดยนำมาปรับปรุง พัฒนา และ ทดลองใช้ เพื่อเป็นทางเลือกและแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการส่งเสริมการเล่นและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็กแบบมีส่วนร่วม

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา

  • สิ่งเเวดล้อมที่ดีมีผลต่อการพัฒนาเด็ก
  • ความสำคัญของพื้นที่การเล่นที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง 
  • การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเล่น 
  • แนวทางปฏิบัติในการจัดสภาพแวดล้อม 
  • ขั้นตอนลงมือทำ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างพื้นที่แก่เด็ก 

เมื่อเด็กได้เล่นอย่างมีความสุข ได้ลงมือทำ ได้ใช้ความคิดวางแผนตัดสินใจ ได้ใช้จินตนาการ สิ่งดังกล่าวก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะชีวิตแก่เด็ก ทำให้เด็กนับถือตนเอง เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น เป็นเเรงขับเคลื่อนอันจะนำไปสู่พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  และสติปัญญา ทั้งนี้ผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้อำนวยในการสร้างสิ่งเเวดล้อมให้เด็ก ๆ สามารถเล่นได้อย่างมีความสุข

เอกสารอ้างอิง

Child Impact. (2566). เล่น…โลกที่เป็นสุข แนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก.สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2566 จาก https://childimpact.co/learning/letplaymore-environment

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (2563). เล่น…เพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข แนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก. ปทุมธานี: บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จำกัด.