คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
จึงสมควรที่จะได้รับการดูแลปกป้องและพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มิติทางด้านอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างเสริมให้ดียิ่งขึ้น เพราะเป็นรากฐานของชีวิต ที่จะทำให้เด็กในวันนี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

          สถาบันหลักในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก ได้แก่ ครอบครัว และบุคคลสำคัญที่จะสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่ลูก คือ พ่อแม่ ด้วยวิธีการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและการเป็นแบบอย่างที่ดี แต่พ่อแม่และผู้ปกครองจำนวนมาก ขาดความรู้และทักษะในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แก่ลูก หรือมีความเชื่อความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการเลี้ยงดูลูก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แก่ลูก

          ด้วยเหตุนี้ สถาบันราชานุกูล จึงได้จัดทำคู่มือพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย พร้อมทั้ง
การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทักษะ
พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย เพื่อให้พ่อแม่
ผู้ปกครองและบุคลากรวิชาชีพนำความรู้นี้ไปสู่การปฏิบัติอันจะส่งผลให้
เด็กไทยของเราเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข และประสบความสำเร็จ
ในชีวิต และเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สถาบันราชานุกูล (2566). คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 จาก https://th.rajanukul.go.th/สื่อเทคโนโลยีสถาบัน/2556-ปัจจุบัน/คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยส