“บันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784”

หนังสือ“บันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784” จัดทำขึ้นเพื่อสอนเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันดูแลตนเองเมื่อพบเจอเหตุการณ์อันตรายต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ตกน้ำ สถานการณ์ฝนตกฟ้าร้อง สถานการณ์น้ำท่วม ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ สึนามิ แผ่นดินไหว สถานการณ์ไฟไหม้ และสถานการณ์อันตราย
ขณะเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ โดยสื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สี และภาพดึงดูดความสนใจให้น่าติดตาม พร้อมคำบรรยายที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ภัยอันตรายต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ ไม่ประมาท

เอกสารอ้างอิง

ชีวน วิสาสะ และวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์. (2566). บันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784. สืบค้นเมื่อ 29ธันวาคม 2566 จาก https://childhoodbookbank.com/ebook/บันทึกปลอดภัย-เจ็ดสหาย-1784/