เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

โรคสมาธิสั้นนั้นแท้จริงแล้วได้รับการบรรยายไว้ในวารสารทางการแพทย์อย่างเป็นทางการมากว่า100 ปีแล้ว เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะอยู่ไม่นิ่ง
มีปัญหาในการคงสมาธิ และมักพบว่ามีปัญหาในการควบคุมตนเองและเกิดปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้คนรอบข้างได้ปวดศีรษะบ่อย ๆ ในปัจจุบันทั้งในวงการแพทย์และวงการศึกษาได้ให้ความสนใจโรคสมาธิสั้นอย่างจริงจัง ทำให้มีการศึกษาวิจัยและรวบรวมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กสมาธิสั้น จนเกิดความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการดูและรักษาละช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างมากมาย

           คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำราและจากข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์กับเด็กสมาธิสั้น โดยรวบรวมลักษณะอาการที่พบได้บ่อย ปัญหาพฤติกรรม รวมถึงแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการปฏิบัติจริง คณะผู้จัดทำปรารถนาว่าคู่มือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการช่วยคุณพ่อ
คุณแม่ในการดูแลเด็กสมาธิสั้นต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สถาบันราชานุกูล. (2557). เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง. สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2567 จาก https://th.rajanukul.go.th/academic/technology-media/people/226