คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2567-2571 ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือ สมศ. ได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2544 – 2566 โดยประกันคุณภาพภายนอกรอบแรกในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2544 – 2548 รอบสองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2553 รอบสาม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 รอบสี่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2563 ตลอดจนประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และได้มีประกาศคณะกรรมการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบ
แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และด้านการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวะศึกษา
(พ.ศ. 2567 – 2571) (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของผู้ประเมินภายนอก สมศ. จึงได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายนอก ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก เพื่อให้สถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2567). คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2567-2571 ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จาก https://www.onesqa.or.th/th/content-view/1168/3558/