คู่มือกิจกรรม Move More ปฐมวัย

คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ Move More เรียนสนุกลุกขึ้นขยับ” จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3 – 9 ปี (ระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) โดยเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายจากการเคลื่อนไหวประกอบการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มากขึ้น

ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่ควรมีการเคลื่อนไหว และมีกิจกรรมทางกายต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกหัดการใช้ร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ซึ่งหากเด็กได้รับการส่งเสริมที่ดีจะเป็นทักษะสำคัญของการใช้ชีวิตในอนาคต โดยคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้
“Move More เรียนสนุกลุกขึ้นขยับ”
มีการนำเสนอตัวอย่างการใช้สื่อเพื่อให้ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของระดับชั้นปฐมวัย สอดคล้องกับภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และสุขศึกษา

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของกิจกรรม อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม วิธีการใช้สื่อ ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม และแนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับต่อยอดกิจกรรมต่อไป

เอกสารอ้างอิง

Digital Object Library. (2564). คู่มือกิจกรรม Move More ปฐมวัย. สืบค้น 31 มีนาคม 2567, จาก https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/5e2268e3-57e0-ea11-80ec-00155d09b41f?isSuccess=False#