แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัยและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยเกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในระดับปฐมวัย ตลอดจนจัดกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2565). แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.