“Para Plearn” นวัตกรรมของเล่นจากยางพารา เสริมพัฒนาการเด็ก เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนา “Para Plearn” ต้นแบบนวัตกรรมของเล่นปลอดภัยจากยางพารา โดยมีหลากหลายถึง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  1. Para Note (ยางพาราสำหรับขีดเขียนคล้ายชอล์ก)
  2. Para Dough (ดินปั้นจากยางพารา)
  3. Para Sand (ยางพาราผงคล้ายสไลม์แบบผง)

นับเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่ายางพารารูปแบบใหม่ ช่วยเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้เด็กอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องกังวลใจเรื่องของสารเคมี

ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง เอ็มเทค สวทช. ที่มา : https://www.nstda.or.th/home/news_post/para-plearn/

ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ภายในงานแถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563 ภายใต้งาน NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impacts (3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ) เอ็มเทค สวทช. เปิดตัวผลงานวิจัย “Para Plearn” ซึ่งเป็นนวัตกรรมของเล่นปลอดภัยที่ใช้ยางพาราเป็นวัสดุหลักในการผลิต โดยมีแนวคิดมาจากความต้องการนำยางพาราซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศมาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีความหลากหลายมากขึ้น สำหรับ “Para Plearn” นั้นประกอบด้วยของเล่นเด็กจากยางพาราทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

Para Note 

คือการนำยางพารามาทำให้แข็ง แล้วนำมาอัดเป็นแท่ง สามารถใช้เขียนกระดานหรือพื้นผิวที่มีความขรุขระได้คล้ายกับชอล์ก โดยทั่วไปชอล์กตามท้องตลาดมักทำจากแร่ยิปซัม หรือเกลือจืด ซึ่งเป็นแคลเซียมซัลเฟต เวลาเขียนจะเลอะมือ เกิดฝุ่นได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ขณะที่ Para Note ที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นเขียนได้ไม่เลอะมือ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย และไม่เป็นอันตราย อีกทั้งยังแตกหักได้ยากกว่าชอล์กที่วางจำหน่ายทั่วไป ที่สำคัญคือสามารถลบได้สะอาดด้วยยางพาราที่มีความอ่อนตัวน้อยกว่า และขึ้นรูปเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้ตามรูปแบบแม่พิมพ์

Para Dough

เกิดจากการทดลองนำแผ่นยางพารามาทำให้อ่อนตัวมากที่สุด จากนั้นทดลองผสมกับน้ำมันปาล์มและแป้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จนเกิดเป็น Para Dough หรือยางสำหรับปั้น มีลักษณะคล้ายกับดินน้ำมัน แต่ไม่มีกลิ่นและปลอดภัยกว่าดินน้ำมันทั่วไป เพราะปราศจากสารที่เป็นอันตราย อีกทั้งยังสามารถคงสภาพอยู่ได้โดยไม่แห้งแข็ง ทนความร้อนหรือเย็นได้ดี ไม่ขึ้นรา และไม่มีกลิ่นแม้จะทิ้งเอาไว้เป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังสามารถเติมสีและกลิ่นต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าสนใจมากขึ้น

Para Sand

ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีลักษณะเป็นผงเหมือนทรายแต่มีความหนืดไม่แตกตัว ลักษณะคล้ายสไลม์แบบผง มีรูปแบบการพัฒนาเช่นเดียวกับ Para Dough แต่มีการผสมวัตถุดิบในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน สามารถนำผงยางพารามาปั้นหรืออัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ และเปลี่ยนรูปให้กลับมาเป็นผงเช่นเดิมได้ โดยนำกลับมาปั้นขึ้นรูปใหม่ได้มากกว่า 10 ครั้ง รวมทั้งเติมสีและกลิ่นต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้คือของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กที่ไม่เป็นอันตราย เพราะปราศจากสารเคมีเจือปน

ที่มา : https://www.nstda.or.th/sci2pub/para-plearn/

“Para Plearn” ถือเป็นการริเริ่มการแปรรูปยางสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เด็กไทยมีของเล่นเสริมการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เอ็มเทคสนใจและให้ความสำคัญ ยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ของเล่นเสริมพัฒนาการที่บ้านจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพื่อลดการไปยังพื้นที่เสี่ยง ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราอันจะส่งผลที่ดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต่อไปในอนาคต

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง :

  1. “Para Plearn” นวัตกรรมของเล่นจากยางพารา เสริมพัฒนาการเด็ก เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัย
  2. Para Plearn ของเล่นแสนเพลินจากยางพาราไทย

เอกสารอ้างอิง

  • นางสาวณัฐมน ทีฆาวงศ์ และคณะ. (2564). Para Plearn” นวัตกรรมของเล่นจากยางพารา เสริมพัฒนาการเด็ก เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัย. สืบค้น 24 ธันวาคม 2565, จาก : https://www.nstda.or.th/home/news_post/para-plearn/
  • นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. (2563). Para Plearn ของเล่นแสนเพลินจากยางพาราไทย. สืบค้น 24 ธันวาคม 2565,
    จาก : https://www.nstda.or.th/sci2pub/para-plearn/